Paul Davie @ Shifty’s

1401 Burnet Ave.
Syracuse, New York 13206

Live music.